Pahayag ng mga bilanggong pulitikal na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria sa Talaingod-Pantaron Manobo ng Davao del Norte

Dapat papanagutin ang gubyernong B.S. Aquino sa 1,300 na kasong paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) laban sa Talaingod-Pantaron Manobo sa Davao del Norte. Maaari pang lumobo ang kasong paglabag sa 2,300 kapag na beripika ang dokumentasyon ng munisipyong Talaingod sa bilang ng mga bakwit na Talaingod-Pantaron Manobo.
 

Dapat papanagutin ang gubyernong B.S. Aquino sa 1,300 na kasong paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) laban sa Talaingod-Pantaron Manobo sa Davao del Norte. Maaari pang lumobo ang kasong paglabag sa 2,300 kapag na beripika ang dokumentasyon ng munisipyong Talaingod sa bilang ng mga bakwit na Talaingod-Pantaron Manobo.
 

 
 
Dagdag pa sa kaso ng gubyernong BS Aquino ang paglabag sa mga karapatan ng Talaingod-Pantaron Manobo sa ilalim ng Indigenous People’s Rights Act at ang paglabag sa karapatan at pangangalaga sa mga bata.
Sa halip na protektahan ang mga sibilyan, ipinatupad ng 1003rd brigade sa pamamagitan ng 60th Infantry Batallion at 4th Special Forces ang malulubhang paglabag sa CARHRIHL na naging dahilan upang maramihang magbakwit ang mga Talaingod-Pantaron Manobo noong Abril 3.
Kabilang dito ang sumusunod:
Ilegal na detensyon at interogasyon sa mga gurong Salugpongan Learning Center.
Ilegal na detensyon at interogasyon sa tatlong guro, tatlong magulang at 13 kabataang estudyante.
Pagdukot sa isang may-edad nang Manobong babae upang pwersahang gawing giya sa operasyon ng 60th IB. Isinailalim siya sa sekswal na pang-aabuso at di makataong pagtrato.
Strafing ng mga batang sibilyan na nagkakaedad 15 taon at 16 na taon.
Pambobomba sa mga lugar-tirahan ng mga Manobo noong Marso 20, alas-3 ng hapon.
Pag-okupa at pananakot sa mga guro at estudyanteng Salugpongan Learning Center habang idinaraos ang graduation rites nito.
Dapat kagyat maitigil ang operasyon ng 1003rd Brigade sa erya ng Talaingod-Pantaron Mountain Range, pabalikin sa baraks ang mga tropang 60th IB at 4th Special Forces. 
Dapat isailalim sa imbestigasyon at paglilitis militar ang mga upisyal ng 1003rd, 60th IB at 4th Special Forces para managot sa malulubhang paglabag sa mga prinsipyo at pamantayan ng International Humanitarian Law.
Bigyan ng karampatang indemnipikasyon ang mga Talaingod-Pantaron Manobo sa pagkasirang kanilang hanapbuhay, tirahan at mgapananim.
Hayaang ligtas at mapayapang bumalik ang mga Talaingod-Pantaron Manobo sa kanilang mga tirahan at taniman.
Mahigpit na itinataguyod ng National Democratic Front of the Philippines, ng Communist Party of the Philippines at New People’s Army ang pangangalaga sa mga sibilyan na apektado ng armadong labanan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at NPA.
Mahigpit na itinataguyod ng NDFP ang karapatan sa pagpapasya sa sarili at awtonomiya ng mga katutubong Talaingod-Pantaron Manobo na magkakaroon lamang ng katuparan kapag ganap ng malaya ang bayan sa kontrol ng dayuhang imperyalistang US at local na malaking burgesyang komprador at panginoong may lupa.
Ikinalulugod din namin ang paabot ng mga pamayanan ng Talaingod-Pantaron Manobo na paksain sa usapang pangkapayapaan ang kanilang kalagayan at mga demanda kabilang na ang pangangalaga sa Pantaron Mountain Range laban sa illegal na pagtotroso, pagmimina at iba pang eksplorasyon ng mga imperyalistang interes at local na malalaking burgesyang komprador sa likas na yaman ng Pantaron Mountain Range.
Ipagtanggol at suportahan ang Talaingod-Pantaron Manobo!
Wilma Austria Tiamzon Benito E. Tiamzon
NDFP National Consultant NDFP National Consultant
ND978226 ND978227