Publication Type: For Human Rights

Primers and Law

HRVRRA and Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act Primers and Law

  Contents: Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 (Republic Act 10368) Primer and Law-ENGLISH Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 (Republic Act 10353) Primer and Law-ENGLISH 2013 Batas para sa Bayad-Pinsala at Pagkilala sa mga Biktima ng Paglabag sa Karapatang Pantao (Batas Republika 10368) Praymer at Batas-FILIPINO